TRETS D'IDENTITAT DEL CEIP XALOC


  • LLENGUA


Al centre utilitzam el català com a llengua vehicular i d'aprenentatge. L'objectiu és fomentar l'ús del català a fi d'assolir la igualtat entre les dues llengües oficials. Aquests aspectes es concreten al Projecte Lingüístic de Centre.

  • COEDUCACIÓ

Treballam per aconseguir l'igual i absolut desenvolupament tant intelectual com a físic, dels nins i de les nines, per la qual cosa s'estableix una metodologia que tendeix a eliminar la dualitat sexista existent tant dintre la societat com l'escola..


  • CONFESSIONALITAT


El centre és aconfessional. Totes les religions tenen el mateix respecte.

Respectam les festes religioses que formen part de la nostra cultura i tradició; els alumnes que per motius religiosos no puguin participar en alguna activitat, realitzaran les tasques alternatives que calguin, del currículum escolar.


  • PLURALISME I VALORS DEMOCRÀTICS

Som un centre plural obert i respectuós amb els principis democràtics, que adopta, com a marc de referència per a la formació de l'alumnat, un conjunt de valors que afavoreixen la convivència entre tots els membres que formen aquesta comunitat educativa, i que són el suport de la vida escolar i permetin opcions responsables, respectant alhora els valors, creences, opinions o idees d'altres persones.


  • ENTORN I MEDI AMBIENT

Tenim en compte la problemàtica ambiental i estam oberts a l'entorn mitjançant l'observació i l'exploració. Fomentam actituds de curiositat, respecte, reciclatge i conservació del medi ambient.


  • METODOLOGIA

Partim sempre de la realitat social i dels coneixements previs de l'alumnat possibilitant d'aquesta manera un aprenentatge significatiu. Això implica un enfocament globalitzador tenint en compte les diferències individuals i l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives específiques.


  • GESTIÓ


Es duu a terme democràticament, amb la participació de tots els sectors que integren la comunitat escolar. Per això s'estableixen els òrgans de gestió i participació més adients.