CEIP XALOC
          
CENTRE

PROFESSORAT

ALUMNAT

SERVEIS

CALENDARI ESCOLAR

DOCUMENTS DE CENTRE

FESTES I CELEBRACIONS

RECURSOS EDUCATIUS

CALAIX DE MESTRE

BLOCS DE L'ESCOLA

P R O F E S S O R A T

E Q U I P    D I R E C T I U
DIRECTOR Vicenç Marí Martínez
CAP D'ESTUDIS Maria LLuisa Viver 
SECRETÀRIA Rosa Albalat

E D U C A C I Ó     I N F A N T I L
3 Anys A Carolina Calafell 
3 Anys B Mercedes Fernández
4 Anys A Marga Mascaró
4 Anys B Anabel Fernández
5 Anys A  Pili Coll
5 Anys B Catalina Terrassa
Mestra +1 Marga Murguia
Mestra +2 Marga Sans

E D U C A C I Ó      P R I M À R I A
1r A Marta Garau
2n A Mº Carmen Garcia 
2n B Maria Álvarez
3r A Macià Tomàs
3r B Miriam Massanet
4t A Yolanda López
4t B Joan Pau Martínez
5è A Clara Fernández
5è B Isabel Quintana
6è A Aina Maria Ramon
6è B Mercedes Delgado
Mestra +1 Joan Barles Bestard

E S P E C I A L I S T E S
MÚSICA Miriam Massanet
ANGLÈS Maria LLuisa Viver
ANGLÈS Benita Álvarez
EDUCACIÓ FÍSICA Vicenç Marí
EDUCACIÓ FÍSICA Tomeu Cerdà
ATE Antònia Morro
PEDAGOGIA TERAPÈUTICA Rosa Albalat
AUDICIÓ I LLENGUATGE Llorenç Oliver
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Cristina Nuñez
RELIGIÓ Esther Pérez
CEIP Xaloc     C / Palmira s/n       07160 Peguera          Tlf: 971687864  Fax:971687853      ceipxaloc@educaib.eu