CEIP XALOC
          
CENTRE

PROFESSORAT

ALUMNAT

SERVEIS

CALENDARI ESCOLAR

DOCUMENTS DE CENTRE

FESTES I CELEBRACIONS

RECURSOS EDUCATIUS

CALAIX DE MESTRE

BLOCS DE L'ESCOLA

P R O F E S S O R A T

E Q U I P    D I R E C T I U
DIRECTOR Vicenç Marí Martínez
CAP D'ESTUDIS Mercè Adrover 
SECRETÀRIA Rosa Albalat

E D U C A C I Ó     I N F A N T I L
3 Anys A Pili Coll 
3 Anys B Marga Garcia
4 Anys A Marga Mascaró
5 Anys A Carolina Calafell  
Mestra +1 Mercedes Delgado

E D U C A C I Ó      P R I M À R I A
1r A Marta Garau
1r B Mari Carmen Sánchez
2n A Mº Carmen Garcia 
2n B Maria Álvarez
3r A Macià Tomàs
3r B Tomeu Cerdà
4t A Mº del Carmen Blanes 
4t B Yolanda López
5è A Clara fernández
6è A Aina Maria Ramon
6è B Joan Carles Bestard

E S P E C I A L I S T E S
MÚSICA Miriam Massanet
ANGLÈS Maria LLuisa Viver
ANGLÈS Benita Álvarez
EDUCACIÓ FÍSICA Vicenç Marí
EDUCACIÓ FÍSICA Tomeu Cerdà
ATE Susana Pons
PEDAGOGIA TERAPÈUTICA Glòria Sanchez
AUDICIÓ I LLENGUATGE Llorenç Oliver
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Rosa Albalat
RELIGIÓ Neus Mateu
CEIP Xaloc     C / Palmira s/n       07160 Peguera          Tlf: 971687864  Fax:971687853      ceipxaloc@educacio.caib.es